معرفی ریاست و اعضای شورای انتشارات

تعداد بازدید:۱۲۲۳

رئیس شورای انتشارات 

آقای محمود عنبری

اعضای شورای انتشارات

خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی

آقای دکتر حکیم عزیزی

آقای امانلو (ویراستار علمی ادبی)

دکتر دبیرزاده

دکتر راشکی

خانم مهین بدخش

خانم صحرایی

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۹