فــــرم استعلام تــرجمه کتاب

در قسمت لینــک کتاب اصــلی در سایـت(WorldCat or Amazon)؛لطفا لینــکی را وارد نماییــد که به خـود کتاب برسد و از وارد کردن آدرسهای:

 • آدرس صفحه جستجوی کتاب
 • آدرس ناقص

خودداری نماییــد.  

اطــلاعــات کـتــاب:
 • الــف)به زبان فــارسی
  0
 • 1
 • پدآورنده:*(نام و نام خانوادگی)
  2
 • زبان:*(فقط یکی را انتخاب کنید)
  فارسی
  انگلیسی
  عربی
  ترکی
  3
 • نـوع کتـاب:*(فقط یکی را انتخاب کنید)
  چــاپی
  لـــوحه
  الکــترونیـــکی
  4
 • مــوضوع:*
  5
 • توضیحات بیشــتر در خصوص کتاب و هدف از ترجمه آن:*
  6
 • ب)به زبـــان لاتیــن
  7
 • عنــوان کتـاب اصــلی:*به لاتین وارد شود
  8
 • شــابک کتـاب اصــلی:*(عددی بین 10 تا 13 رقمی وارد کرده و ترجیحاًISBN-13را وارد نمایید-)
  9
 • پدیدآورنده کتاب اصـلی:*
  10
 • زبان کتـاب اصــلی:*
  11
 • ویرایش:*(ویرایش چند کتاب اصلی می باشد.)
  12
 • سال انتــشار کتـاب اصـلی:*
  13
 • ناشــر کتـاب اصـلی:*
  14
 • شماره تماس/پست الکتـرونیکی متـرجم:*
  15
 • لینــک کتاب اصــلی در سایـت(WorldCat or Amazon):*
  16