آئین نامه ها و فرم ها

تعداد بازدید:۱۲۳۲
فرم شماره یک کتاب ZIP DOC
فرم شماره دو کتاب ZIP DOC
آیین نامه چاپ کتاب ZIP PDF
پرسشنامه ارزیابی درخواست ترجمه کتاب ZIP DOC
چارت فرآیند تالیف کتاب ZIP DOC
پرسشنامه ارزیابی کتب تالیفی ZIP DOC
فرم تالیف کتاب ZIP JPG
فرم ترجمه کتاب ZIP JPG
دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ZIP PDF
آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۸