معرفی و اطلاعات تماس ریاست و کارکنان

تعداد بازدید:۹۰۹

رئیس اداره کتب و انتشارات:

خــانم راضیــه خــسروی


کارشناس اداره کتب و انتشارات:

آقــای مــسعود بــاقـــری


شــماره تـماس:05432230770

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱