مــعرفی ریــاســت و اعــضای شــورای انـتــشارات دانــشگاه:

تعداد بازدید:۱۹۲۵

  • رئیس شورای انتشارات:

                                   خـانم راضیـه خـسروی


  • اعضای شورای انتشارات:

خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی

آقای دکتر حکیم عزیزی

آقای امانلو (ویراستار علمی ادبی)

دکتر دبیرزاده

دکتر راشکی

خانم مهین بدخش

آقــای مـسعود بـاقــری


 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱